KONCEPCJA
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”

                                                       Jan Paweł II

 

Wizja i misja szkoły:

            Najwyższym dobrem dla szkoły jest uczeń, który w atmosferze akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów

w przebiegu kariery szkolnej, a tym samym  aktywnie

i świadomie funkcjonuje we współczesnym świecie.

 

Absolwent szkoły potrafi:

– korzystać ze źródeł informacji,
– samodzielnie się uczyć,
– skutecznie porozumiewać się,
– nie posiadać kompleksu wsi,
– prezentować własny punkt widzenia,
– dbać o swoje ciało, jego rozwój i zdrowie,
– rozróżniać dobro od zła,
– planować, organizować i oceniać własną pracę,
– współdziałać w zespole,
– wykorzystywać praktycznie zdobytą wiedzę,
– rozumieć, kochać i dbać o środowisko,
– poprawnie posługiwać się językiem polskim.

 

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

 

Obejmuje:

 

 • Ø projektowanie pracy dydaktycznej,
 • Ø kształtowanie potencjału kadrowego,
 • Ø rozwiązywanie problemów wychowawczych i społecznych

(bezpieczeństwo uczniów),

 • Ø współpraca z rodzicami,
 • Ø kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów,
 • Ø przedstawienie szkoły  jako drogi sukcesów ucznia,
 • Ø kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej,
 • Ø wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej,
 • Ø tworzenie dobrego klimatu szkoły

( współpraca z rodzicami i różnymi instytucjami),

 • Ø rozwijanie bazy szkoły,
 • Ø promocja szkoły.

I. Projektowanie pracy dydaktycznej.

W tym celu należy:

 

      

 • wspierać i pomagać nauczycielom w zakresie realizacji podstawy programowej, przestrzegania jawności oceniania oraz stosowania przejrzystych kryteriów,
 • modyfikować programy edukacyjne z uwzględnieniem potrzeb uczniów,
 • dbać o to, aby szkolny zestaw programów był wynikiem wnikliwej analizy treści zawartych w poszczególnych programach,
 • szukać przyczyn słabszych osiągnięć uczniów (nie tylko po stronie ucznia),
 • wspierać uczniów zdolnych,
 • zachęcać nauczycieli do indywidualizowania procesu nauczania,
 • podejmować działania zwiększające częstotliwość wykorzystania przez nauczycieli technologii komputerowej,
 • wykorzystać w nauczaniu metodę projektu,
 • promować metody aktywizujące,
 • inspirować nauczycieli do tworzenia własnych programów edukacyjnych

i podejmowania działalności innowacyjnych,

 • organizować egzaminy próbne poprzedzające właściwy sprawdzian na koniec szkoły podstawowej,
 • diagnozować poziom dydaktyczny uczniów,
 • wzbogacać różnorodność pomocy dydaktycznych,
 • dostosować ofertę kół pozalekcyjnych do potrzeb uczniów,
 • realizować i ewaluować program WDN,
 • dokonywać ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania – stosować ocenianie kształtujące,

 

II. Kształtowanie potencjału kadrowego.

W tym celu należy:

 

 • zadbać, aby wszyscy członkowie rady pedagogicznej znali zasady jej funkcjonowania,
 • inspirować i zachęcać nauczycieli do podejmowanie nowych zadań i inicjatyw,
 • stworzyć nauczycielom optymalne warunki do podnoszenia swoich umiejętności

i wiedzy zgodnych z potrzebami szkoły i własnymi zainteresowaniami,

 • zadbać o miłą atmosferę pracy, pełną zaufania i szacunku, zapewniającą zadowolenie nauczycieli i motywującą ich do rzetelnego, uczciwego wypełniania obowiązków,

z którymi powinni się identyfikować,

 • zagwarantować nauczycielom przejrzysty i jawny system nagradzania oparty na wspólnie ustalonych kryteriach,
 • zadbać o dobry przepływ informacji i prawidłową organizację pracy szkoły,
 • motywować nauczycieli do ubiegania się o wyższe stopnie awansu zawodowego,
 • zatrudniając nowych pracowników, stosować kryteria kompetencji.

Obsługa administracyjna i pracownicy techniczni szkoły stanowią istotny element wpływający na prawidłowe jej funkcjonowanie. W tym celu należy:

 

 • stwarzać atmosferę pracy, która motywowała będzie pracownika do doceniania i szanowanie swojej pracy
 • doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy będą dostrzegali wagę powierzonych im obowiązków w prawidłowym funkcjonowaniu placówki
 • dbać by personel szkoły był szanowany przez uczniów i nauczycieli

 

III. Rozwiązywanie problemów społecznych i wychowawczych

       (bezpieczeństwo    uczniów).

Mając na uwadze dobro ucznia, będę zwracać szczególną uwagą na:

 

 • zachęcanie nauczycieli do uczestniczenia w szkoleniach, kursach, seminariach z zakresu profilaktyki,
 • systematyczne prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki wychowawczej, uzależnień, zdrowotnej,
 • pozyskiwanie własnych autorskich programów i scenariuszy lekcji związanych z wychowaniem i profilaktyką,
 • nawiązanie współpracy z ośrodkami, stowarzyszeniami, szkołami prowadzącymi działalność profilaktyczną,
 • gromadzenie literatury i materiałów audiowizualnych z zakresu profilaktyki (w bibliotece szkolnej),
 • rozpoznanie możliwości włączenia rodziców do prowadzenia zajęć z zakresu problematyki wychowawczej,
 • ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw i zajęć poza terenem szkoły,
 • otoczenie szczególną opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • udzielanie pomocy finansowej,
 • ustalenie zakresu obowiązków i sposobów działania szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa,
 • współpraca z policją i Sądem Rodzinnym.

 

IV. Współpraca z rodzicami.

 

 • zapoznanie rodziców z ich prawami i obowiązkami przedstawionymi w aktach prawnych normujących te kwestie,
 • organizowanie debat społecznych dotyczących problemów szkoły,
 • aktywne i systematyczne wspomaganie w procesie wychowawczym dzieci,
 • mobilizowanie rodziców do współpracy,
 • doprowadzenie do tego, aby rodzice mieli rzeczywisty wpływ na tworzenie dokumentacji szkoły określającej zasady jej funkcjonowania (Statut, Program Wychowawczy, Plan Rozwoju, Program Profilaktyki),
 • pomoc rodzicom w korzystaniu z pomocy specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy),
 • wspólna organizowanie imprez i uroczystości dla uczniów,
 • opracowanie cyklu lekcji otwartych dla rodziców.

 

V. Kształtowanie pozytywnych cech charakterów uczniów.

Szkoła jako organ wychowujący dzieci powinien dążyć do kreowania właściwych postaw uczniów. Więc do zadań szkoły należy także:

 

 • promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych, aktywnością na forum klasy, szkoły, środowiska,
 • zrealizowanie w każdej klasie lekcji dotyczących problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i starszych ,
 • wyróżnianie uczniów potrafiących łączyć naukę z zajęciami pozalekcyjnymi

i reprezentowaniem szkoły na zewnątrz,

 • budowanie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, otwieranie się na innych, wzajemne motywowanie,
 • zachęcanie nauczycieli do rozwijania u uczniów umiejętności zachowań asertywnych,
 • motywowanie do udziału i organizowania konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, wystawy prac uczniów na poziomie powiatu i województwa.

 

VI. Szkoła jako droga osobistych  sukcesów ucznia.

 

 • budowanie poczucia własnej wartości ucznia i satysfakcji z osiągniętych efektów pracy w szkole,
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań, predyspozycji, talentów (prezentowanie w szkolnych gablotach sukcesów uczniów, reprezentujących szkołę w konkursach i olimpiadach; osiągnięcia uczniów znajdą się na stronie internetowej szkoły

i kronice szkolnej),

 • poznawanie wartości moralnych i estetycznych, poprzez uczestnictwo w kulturze, spotkaniach  z ludźmi sukcesu, udziału  w koncertach, spotkaniach teatralnych itp.,
 • publikowanie własnych artykułów w szkolnej prasie i na stronie internetowej szkoły,
 • wdrażanie uczniów do samorządności,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, treści Konwencji Praw Dziecka.

 

VII. Kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości obywatelskiej.

Aby osiągnąć ten wzniosły cel należy:

 

 • kształtować właściwy stosunek do symboli narodowych, rozwijać tożsamość narodową i regionalną,
 • organizować prelekcje, spotkania, wycieczki, inscenizacje, uroczystości, ukazujące wzorce osobowe godne do naśladowania w miłości ojczyzny i uczciwości wobec innych ludzi,
 • ukazywać sylwetki wielkich Polaków, przedstawicieli najbliższego środowiska, rozwijać postawy związane z kulturą regionalną,
 • kształtować umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, postaw tolerancji wobec środowiska o innej kulturze,
 • rozwijać tożsamość europejską,

 

 

 

 

VIII. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej.

Aby uatrakcyjnić i ułatwić zdobywanie wiedzy zarówno przez nauczycieli jak i uczniów będę zachęcać do:

 

 • uczestnictwa nauczycieli w kursach dotyczących zastosowań komputera na lekcjach innych niż informatyka,
 • opracowania scenariuszy lekcji z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów w pracowni komputerowej

z wykorzystaniem Internetu, programów multimedialnych,

 • publikowania opracowań, informacji, wiadomości z życia szkoły na stronie internetowej szkoły,
 • wykorzystania szkolnych komputerów do tworzenia prac, projektów i prezentacji multimedialnych.

 IX. Tworzenie dobrego klimatu, współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 

 • rozwijanie poczucia solidarności społecznej i chęci pomagania sobie nawzajem,
 • przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli,
 • stworzenie działalności pozalekcyjnej szkoły zgodnie z zainteresowaniami potrzebami uczniów,
 • aktywny i świadomy współudział w budowaniu partnerstwa: rodzina – szkoła- środowisko lokalne,
 • aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim,
 • dbać o bogate, twórcze życie szkoły (uroczystości szkolne, imprezy sportowe, wycieczki),
 • umożliwianie uczniom poczucie sukcesu,
 • wspieranie działalność szkolnego kół zainteresowań,
 • angażowanie dzieci do udziału w różnych programach i projektach,
 • integrowanie społeczności ze środowiskiem lokalnym,
 • integracja wszystkich pracowników szkoły,
 • nawiązanie współpracy z organizacjami i instytucjami w celu zaangażowania ich

w pomoc uczniom i szkole.

 

X. Rozwijanie bazy szkoły:

 

 • dalsze wzbogacanie zasobów szkoły w pomoce dydaktyczne i lektury,
 • gromadzenie i wykorzystanie przez nauczycieli środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania,
 • budowa sali gimnastycznej
 • drobne remonty
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców

XI. Promocja szkoły:

 

 • aktualizowanie strony internetowej szkoły;
 • rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły w celu wykorzystania materiałów

w promocji szkoły na stronie internetowej i dokumentowanie w kronice szkolnej;

 • publikowanie opracowań oraz artykułów uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły;
 • uczestniczenie szkoły w imprezach kulturalnych i sportowych, prezentowanie swoich osiągnięć;
 • współpraca szkoły z innymi placówkami w gminie, powiecie
 • organizowanie „Dni otwartych” oraz „Pikniku szkolnego” o zasięgu gminnym

i lokalnym.

Biblioteka:

W tym zakresie należy:

 • doposażyć zasoby biblioteczne zgodnie z nową podstawą programową
 • wspomagać edukację kulturalną i informacyjną uczniów,
 • udzielać pomocy w samokształceniu nauczycieli.

Projekty realizowane w szkole

Współfinansowane z funduszy europejskich z zakresu sektora edukacji przy współpracy

z samorządem terytorialnym.

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL