Irena Baciak i Jacek Zalewski zapraszają do nauki przez zabawę.

GRY MATEMATYCZNE

Klasy I – III

http://www.matzoo.pl/

https://klikankowo.jimdo.com

http://my-blizej-swiata.com.pl/swiat-blizej-nas/home.html

https://www.mathplayground.com/ASB_Index.html

http://www.math-play.com

https://www.mathgames.com/

http://www.wartgames.com/themes/math.html

http://www.xpmath.com/

https://www.mathnook.com/math/snake-math-advanced.html

http://www.softschools.com/math/

http://www.abcya.com/

https://www.matific.com/gb/en-gbKlasyfikacja trójkątów:


http://www.math-play.com/classifying-triangles/Triangles-Drag-and-Drop-Game.html

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/triangles_shoot.htm

https://www.ixl.com/math/grade-4/classify-triangles

 

Kąty w trójkątach:


http://www.transum.org/software/SW/Starter_of_the_day/Students/AnglesInTriangle/Quiz.asp

http://www.softschools.com/math/geometry/measurement_and_geometry/sum_of_the_angle_in_traingle/

http://www.what2learn.com/home/examgames/maths/angles1/

Punkty w układzie współrzędnych:


http://www.sp114.edu.pl/uczniow/matematyka/

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/47233

http://www.math.us.edu.pl/prace/2003/cm_ml/test.html

http://www.mathplayground.com/locate_aliens.html

https://www.ixl.com/math/grade-5/graph-points-on-a-coordinate-plane

http://mrnussbaum.com/stockshelves/

http://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html

Wyrażenia algebraiczne:
Redukcja wyrazów podobnych:


http://www.what2learn.com/home/examgames/maths/simplifying2/

http://www.mathgames.com/skill/6.14-simplify-variable-expressions

https://www.quia.com/quiz/1200540.html?AP_rand=253788769

Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych:

http://www.math-play.com/Evaluating-Expressions-Basketball-Game/Evaluating-Expressions-Basketball-Game.html

Ułamki zwykłe:

Ułamki zwykłe i liczby mieszane:

https://www.studyladder.com/teacher/resources/activity?activity_id=28408

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/fracTut1.htm

http://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html

http://www.learnalberta.ca/content/me3us/flash/lessonLauncher.html?lesson=lessons/10/m3_10_00_x.swf
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=EggFractions
http://mrnussbaum.com/sushi-fractions-ipad.html

http://www.mrbartonmaths.com/resources/keystage3/number/Find%20the%20Fraction.swf

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/EstimateFractionsShapesShoot.htm

http://www.abcya.com/equivalent_fractions_bingo.htm

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/memory_fractions4.htm

https://www.ixl.com/math/grade-3/match-mixed-numbers-to-models

 

Porównywanie ułamków zwykłych:

http://e-matematyk.blogspot.com/search/label/u%C5%82amki%20zwyk%C5%82e%20-%20por%C3%B3wnywanie

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.htm

https://www.ixl.com/math/grade-3/compare-fractions

http://www.bbc.co.uk/skillswise/game/ma17frac-game-fractions-side-by-side

https://www.mathsisfun.com/algebra/compare-numbers-fractions.html

Ułamki niewłaściwe – zamiana na liczby mieszane:


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_improper_fractions.htm

http://www.mathplayground.com/fractions_mixed.html

http://www.mathplayground.com/fractions_improper.html

https://www.studyladder.com/games/activity/converting-improper-fractions-to-mixed-numbers-4512

http://www.coolmath-games.com/0-fraction-splat

https://www.brainpop.com/games/digit/

http://www.iboard.co.uk/iwb/Pizza-Slices-381

 

Najmniejszy wspólny mianownik:


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonMultiple.htm

http://www.fun4thebrain.com/beyondfacts/lcmsnowball.html

http://www.math4children.com/games-k-to-6/5th%20grade/lowest%20common%20multiple/

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/LeastCommonDenomimator.htm

 

Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach:


http://www.mathplayground.com/number_bonds_fractions.html

http://www.mathplayground.com/ASB_Speedway.html

Odejmowanie ułamków o takich samych mianownikach:

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FruitShootFractionsSubtraction.htm

https://www.studyladder.com/games/activity/adding-and-subtracting-fractions-with-same-denominators-21313

http://www.softschools.com/math/games/fractions_subtraction.jsp

Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach:


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_add_uncommon.htm

http://www.math-play.com/fractions-board-game/fractions-board-game.html

https://www.ixl.com/math/grade-6/add-and-subtract-fractions-with-unlike-denominators

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-add-sub-fractions/e/adding_fractions

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic/arith-review-add-sub-mix-num-w-unlike-den/e/adding-and-subtracting-mixed-numbers-with-unlike-denominators-2

 

Obliczanie ułamka liczby:


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_number.htm

http://www.mathplayground.com/fractions_fractionof.html

http://www.iboard.co.uk/iwb/Fractions-of-Number-Game-Would-You-Rather–2518

http://www.teachingfractions.co.uk/wholeclass/fquantity/fquantity.swf

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=bingofractionsofamountsv3

 

Mnożenie ułamków:

http://www.mathplayground.com/fractions_mult.html

http://www.mathplayground.com/ASB_SnowSprint.html

http://www.math-play.com/Multiplying-Fractions-Millionaire/Multiplying-Fractions-Millionaire-Game.html

http://www.math-play.com/soccer-math-multiplying-fractions-game/multiplying-fractions-soccer-game.html

Dzielenie ułamków:


http://www.mathgames.com/skill/5.94-divide-fractions-by-whole-numbers

http://www.mathplayground.com/fractions_div.html

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic-home/arith-review-fractions/div-unit-frac-by-whole/e/dividing_fractions_0.5

http://www.fractions4kids.com/dividing-fractions-moonshoot-game/

https://www.studyladder.com/games/activity/multiplying-and-dividing-fractions-20460

Pola figur:

Pole prostokąta:

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/perimeter_and_area/index.html

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/AreaShapesShoot.htm

https://www.mangahigh.com/en/math_games/shape/area_and_perimeter/find_the_area_of_a_rectangle

http://www.funbrain.com/poly/

http://math4children.com/Grade4/games/classgames/bravo/Area%20of%20a%20square/index.html

Pole trójkąta:

https://www.ixl.com/math/grade-5/area-of-triangles

https://www.ixl.com/math/grade-6/area-of-triangles

https://www.mangahigh.com/en/games/pyramidpanic

https://www.ixl.com/math/grade-7/area-of-triangles-and-trapezoids

http://www.mathplayground.com/area_blocks.html

Pole rombu:

https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-rhombuses-13141

Pole równoległoboku:

https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-parallelograms-13140

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/maths/measures/area/activity/

 Pole trapezu:

https://www.studyladder.com/games/activity/area-of-trapezoids-18124

Figury przestrzenne:


http://pbskids.org/cyberchase/math-games/point-out-view/

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00208/toepassing_wisweb.en.html

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4182

http://www.interactivestuff.org/sums4fun/3dboxes.html

http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4095

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02015/toepassing_wisweb.en.html

http://www.mathplayground.com/cube_perspective.html

 

Objętość sześcianu i prostopadłościanu:

http://www.coolmath-games.com/0-countcubes

https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-irregular-figures-made-of-unit-cubes

https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-cubes-and-rectangular-prisms

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/VolumeShapesShoot.htm

https://www.studyladder.com/games/activity/calculating-the-volume-of-rectangular-prisms-26331

http://www.math4children.com/Grade4/quizzes/Geometry/volume%20of%20cube/Geometry%20-%20Volumes/

https://www.ixl.com/math/grade-5/volume-of-cubes-and-rectangular-prisms

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=118

Pole całkowite prostopadłościanu i sześcianu:

http://www.mathgames.com/skill/7.145-surface-area

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/im1/concepts_in_motion/interactive_labs/M3_09/M3_09_dev_100.html

Dzielenie ułamków:


http://www.coolmath.com/prealgebra/02-decimals/decimals-cruncher/division

https://www.ixl.com/math/grade-7/divide-decimals


Testy online dla uczniów klas IV – VI:


http://szaloneliczby.pl/zadania-z-matematyki-klasa-4-6/

http://www.math.edu.pl/testy-matematyczne


Gry – rodzaje kątów:


http://www.math-play.com/Tic-Tac-Toe-Game-Classifying-Angles/Tic-Tac-Toe-Game-Classifying-Angles.html

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/120145/v/latest/t/student-canon/m/iA3dsDuVcx#iA3dsDuVcx_d5e104

https://sites.google.com/site/matzeszyt/rodzaje-kat

http://www.math-play.com/Angles-Jeopardy/Classifying-Angles-Game.html

https://www.studyladder.com/games/activity/types-of-angles-13177

https://www.toonuniversity.com/6m_angle_d.html

http://www.wartgames.com/themes/math/angles.html

http://www.mathgames.com/skill/7.187-name-measure-and-classify-angles

http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/shapes/angles.html

https://www.ixl.com/math/grade-4/acute-right-obtuse-and-straight-angles

Mierzenie kątów:

http://www.mathplayground.com/measuringangles.html

http://www.mathplayground.com/alienangles.html

http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracy-tools.html#angle

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/protractor.html

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/shape_space/angles/play/popup.shtml

http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/angleshapes.html

http://www.bbc.co.uk/keyskills/flash/kfa/kfa.shtml

http://www.fruitpicker.co.uk/activity/

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/bananahunt/bhunt.html

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/star-gazing/


Gry – mierzenie długości:

http://mathszone.webspace.virginmedia.com/mw/ruler/ruler_cm.swf

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index.htm

http://www.funbrain.com/measure/

Gry dotyczące ułamków dziesiętnych i procentów:

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity08

http://www.topmarks.co.uk/maths-games/7-11-years/fractions-and-decimals

 

Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne:


http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

http://www.abcya.com/fractions_to_decimals.htm

https://www.turtlediary.com/game/decimals-and-fractions.html

http://mrnussbaum.com/deathdecimals/

http://www.mathplayground.com/fractions_convert.html

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity08

 

Dodawanie ułamków dziesiętnych:

 http://www.math-play.com/soccer-math-adding-decimals-game/adding-decimals-game.html

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?a=activity09

http://www.math-play.com/baseball-math-adding-decimals/adding-decimals-game.html

Porównywanie ułamków dziesiętnych:

 http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/CompareDecimals.htm

http://www.abcya.com/comparing_number_values.htm

https://www.mathsisfun.com/numbers/ordering-game.php?m=Dec-Tricky

Działania na ułamkach dziesiętnych:

http://www.math-play.com/Decimals-Jeopardy/decimals-jeopardy-game.html

http://www.math-play.com/decimal-math-games.html

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych:

http://kids.britannica.com/lm/games/GM_5_5/GM_5_5.htm

https://www.mangahigh.com/en/maths_games/number/decimals/multiply_and_divide_decimals_by_10,_100,_1000

http://www.mathgames.com/skill/6.46-multiply-and-divide-decimals-by-powers-of-ten

https://www.studyladder.com/games/activity/multiplying-decimals-by-10-22506

Procenty:

http://www.mathplayground.com/matching_fraction_percent.html

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/percentage/MatchingPercentFraction.htm

http://www.math-play.com/Changing-Fractions-and-Decimals-to-Percents/converting-decimals-and–fractions-to-percents.html

http://www.math-play.com/Fractions-Decimals-Percents-Jeopardy/fractions-decimals-percents-jeopardy.html

http://www.mathplayground.com/Decention/Decention.html

http://www.mathgoodies.com/games/conversions/percent_goodies.asp

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/FractionsToDecimals.htm

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/percentage/BalloonPopPercentFraction_1.htm

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/mission-magnetite/

http://www.pbslearningmedia.org/resource/f79f8bb4-ef77-4ca5-afa8-4e5c69211786/f79f8bb4-ef77-4ca5-afa8-4e5c69211786/

https://www.quia.com/cb/34887.html

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=73

http://www.helpingwithmath.com/resources/games/fraction_game5/frac_percent_dec01.html

http://www.softschools.com/quizzes/math/decimals_fractions_percents/quiz377.html

https://www.mangahigh.com/en/games/flowerpower

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-mission-magnetite.html?1&

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-troys-toys.html?1&

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-decimals-quiz.html?1&

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-word-problems.html?1&

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-jeopardy.html?1&

http://www.free-training-tutorial.com/math-games/percentage-rubber-relating.html?1&

Gry o figurach geometrycznych:

http://learningapps.org/watch?v=pcd442dqn

http://www.mathplayground.com/alienangles.html

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=75

http://www.brainpop.com/games/atangledweb/

http://www.factmonster.com/math/knowledgebox/player.html?movie=sfw41553

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PerimeterShapesShoot.htm

http://www.mangahigh.com/en/games/pyramidpaniclite

Inne gry:

http://www.oswego.org/ocsd-web/games/spookyseq/spookytrino.html

http://www.mathplayground.com/multiples.html

http://www.mathnook.com/math/snake-math-advanced.html

http://www.abcya.com/fractions_to_decimals.htm

http://www.mrnussbaum.com/death_decimals/index.html

http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/

https://www.topmarks.co.uk/

http://www.math-play.com/math-jeopardy.html

 

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL