Plan pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu umiarkowanym na lekcji biologii w klasie VII

Zagadnienia dla ucznia niepełnosprawnego umysłowo w stopniu lekkim klasa IV język polski

Rozkład materiału dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną

Rozkład treści dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim – klasa 6

Konspekt lekcji z przyrody dla klasy VI

Kółko dziennikarskie

Koło ekologiczno-przyrodnicze

Plan pracy LOP

Konspekt lekcji z przyrody dla klasy V szkoły podstawowej.

 Czas trwania: 45 minut

Prowadząca: Elżbieta Rączka

Temat: Substancje proste i złożone.

1.      Cel główny: Uczeń dokona klasyfikacji substancji i poda odpowiednie przykłady.

2.      Cele operacyjne:

 I.    Uczeń zna i rozumie:

 • budowę wewnętrzną materii,
 • pojęcia: atom, cząsteczka, pierwiastek, związek chemiczny,
 • budowę i znaczenie prostych związków chemicznych.

II.  Uczeń potrafi:

Cele podstawowe:

 • określić co to jest pierwiastek i związek chemiczny,
 • dokonać podziału substancji na proste i złożone,
 • przedstawić model pierwiastka,

Cele ponadpodstawowe:

 • wyjaśnić pojecie pierwiastka, związku chemicznego,
 • podać przykłady pierwiastków, związków chemicznych,

Cele wykraczające:

 • Wymienić nazwiska uczonych i podać zasługi jakie wnieśli oni w rozwój poglądów na temat budowy substancji.

3. Metody:

  • pogadanka,
  • burza mózgów,
  • praca z tekstem,
  • mapa mentalna,
  • pokaz multimedialny,

4.    Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa,
 • grupowa.

Środki dydaktyczne:

Podręcznik, zeszyt ćwiczeń, odczynniki i sprzęt (groch, mak, kasza, zboże itd.), plastelina, prezentacja multimedialna.

Przebieg lekcji.

1.      Wstęp:

Czynności organizacyjno-porządkowe: sprawdzenie obecności, podanie tematu zajęć.

Przypomnienie wiadomości:

– Z jakich najmniejszych elementów składa się każda z substancji?

(Uczniom pojęcie atomu uzmysławiam na przykładzie ziarenka piasku, dodatkowo,
aby uświadomić im jego małość, zwracam uwagę, że w 1 mm3 miedzi, czyli sześcianiku, którego boki mają wymiary 1mm, znajdują się 84 tryliony atomów).

Co powstaje w wyniku połączenia atomów?

Ile atomów musi się połączyć, aby powstała cząsteczka?

– Jakie atomy mogą się ze sobą połączyć, aby powstała cząsteczka?

2. Część właściwa

1) Przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat budowy materii.

Uczniowie analizują przedstawione na tablicy multimedialnej cząsteczki, wprowadzenie nowych pojęć substancja prosta (pierwiastek), substancja złożona (związek chemiczny).

Można odnieść się do zgromadzonych: grochu, zboża i maku w słoiczkach i wyjaśnić, że tak jak wszystkie ziarenka maku są identyczne tak też jest z atomami pierwiastków.

Uczniowie wykonują z plasteliny modele cząsteczek: tlenu, wodoru, wody, dwutlenku węgla
i dzielą je na substancje proste i złożone. W zeszytach zapisują wzory chemiczne cząsteczek oraz rysują ich modele.

2) Przedstawienie tablicy Mendelejewa i podanie podstawowych wiadomości o niej.

Uczniowie odszukują w układzie symbole pierwiastków: węgla, tlenu i wodoru.

3) Podział uczniów na grupy (losowanie karteczek z wzorami różnych substancji – osoby, które mają takie same wzory tworzą grupę) i  wyjaśnienie, że teraz dowiedzą się jakie poglądy istniały na temat budowy substancji, jak te poglądy zmieniały się w dziejach ludzkości.

Rozdanie grupom listów, wyjaśnienie sposób pracy podczas lekcji, zasad komunikowania

się oraz formy prezentacji uczniów.

(Uczniowie czytają list i wspólnie odpowiadają na pytania zadane poniżej listu.

Przygotowują się do prezentacji, wybierają spośród siebie przedstawiciela grupy.

Uczniowie musza tekst czytać ze zrozumieniem, ustalić treść odpowiedzi na pytania.)

Prezentacja grup następuje w kolejności: list od Demokryta (wprowadził pojecie

atomu, czyli cząstki niepodzielnej chociaż nie mógł tego udowodnić) Daltona (wykorzystał to pojecie do sformułowania kolejnego pojęcia – pierwiastka), Dymitra Mendelejewa(znane pierwiastki ułożył i powstał układ okresowy pierwiastków) i Marii Skłodowskiej (odkryła rad
i polon).

3. Podsumowanie

Utrwalenie poznanych wiadomości.

Wykonanie ćwiczenia interaktywnego – uczniowie dokonują podziału substancji.

Podsumowanie pracy uczniów w zespole, pochwała najaktywniejszych uczniów.

Podanie zadania domowego.

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL