Kryteria oceniania z historii

Kryteria oceny w wychowania fizycznego

Plan działalności koła sportowego

Plan pracy z uczniem zdolnym

Plan wychowawczy dla klasy szóstej

Test z historii dla klasy IV

                                                                                                                           autor- mgr Paweł Wnęk

Podstawowym celem szkoły jest edukacja uczniów. Szkoła i nauczyciele używają do tego wielu środków i metod.

Jednym ze sposobów sprawdzenia efektywności tej pracy jest test.Jednak podstawowym zadaniem testu jest dla mnie uzyskanie informacji zwrotnej od ucznia: co potrafi, co wie, z czym ma problemy, czego nie udało mi się go nauczyć, a co wyszło dobrze lub świetnie.Ważnym celem stosowania testów jest systematyzacja, a więc uporządkowanie  i zaklasyfikowanie informacji.Według większości nauczycieli stosowanie wyłącznie tzw. testów wyboru spłyca nam sposób myślenia dziecka, uczy stosowania najprostszych i najbardziej prawdopodobnych schematów, uczniowie często rozwiązują go w sposób losowy.Wyniki tych testów nie są według mnie obiektywne, ponieważ promują schematy       i „podręcznikowe” rozwiązania i odpowiedzi, a zabijają inwencję i inny sposób myślenia.Poza tym jestem nauczycielem historii, a jest to przedmiot humanistyczny  i bez chociażby krótkiej wypowiedzi pisemnej czegoś mi tutaj brak.Zacząłem więc stosować testy o charakterze kombinowanym, które układam sam.  Nie odkrywam tutaj niczego specjalnie nowego lecz wynikało to z braku odpowiadających mi gotowych materiałów.Staram się w każdym z testów badać różnorodne umiejętności uczniów; tak jak na sprawdzianie w klasie VI są to: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.Przy każdym pytaniu zapisana jest ilość punktów uzyskiwanych za poprawną odpowiedź, przy ocenie dopuszczam oceny połówkowe np. 4,5 pkt i przy dylemacie oceniam na korzyść ucznia, zwłaszcza, gdy widzę poprawny tok rozumowania.   Przy zadaniu otwartym, jeżeli odpowiedź jest prawie nieczytelna daję 0 pkt- wymagajmy minimum czytelności, jeżeli jest w niej bardzo dużo błędów obniżam pracę o 1 pkt ( zaznaczam to)W naszej szkole przyjęliśmy wspólne kryteria procentowe oceniania prac pisemnych- ma to wiele plusów, uczniowie się przyzwyczaili i mniej pytają dlaczego ( każdy z nich ma kryteria).

 

Poniżej zamieszczam przykładowy test.

 

Czas rozwiązywania 30- 40 minut ( zależne od pracy klasy)

pawelwnek@onet.pl

 

TEST (I semestr) Z HISTORII DLA KL. IV

 

Nazwisko i imię ………………………………………………. pkt. ………. % …….. ocena ………………………..

1. Historycy zajmują się: (1 pkt.)

a) badaniem przeszłości

b) badaniem pozostałości dinozaurów

c) badaniem śladów życia w przeszłości

 

2. Historycy poznają przeszłość badając źródła historyczne, wpisz wypisane poniżej źródła po właściwej stronie tabelki: (4 pkt.)

obraz, komiks, dokument, kościół, mundur, pamiętnik, szabla, świadectwo

Źródła pisane Źródła materialne

 

3. Przy zdaniach prawdziwych napisz TAK, przy zdaniach fałszywych napisz NIE: (6 pkt.)

A) Najstarszy rodzaj zegara, to zegar słoneczny.

B) Naszą erę(n.e.) zapoczątkowało narodzenie Chrystusa.

C) Zegar piaskowy jest zegarem słonecznym.

D) Pierwszym wydarzeniem w moim życiu były moje chrzciny.

E) Każdy rok ma 365 dni.

F) Żyjemy na końcu II tysiąclecia naszej ery.

 

4. Obok daty napisz, który to wiek i połowa: (5 pkt.)

1354 r                    …………………………………………………………

863 r p.n.e.            …………………………………………………………

1000 r                    …………………………………………………………

34 r p.n.e.               …………………………………………………………

501 r                       …………………………………………………………

5. Wyjaśnij pojęcia: (4 pkt.)

Skansen…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wiek ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
6. Spośród wypisanych wyrazów podkreśl te, które oznaczają jednostki czasu: ( 3 pkt.)

Godzina,  metr,  wiek,  kwartał,  dekagram,  tuzin,  tydzień,  tysiąc,  kwadrans,  era

 

7. Napisz obok kim dla ciebie będzie ta osoba ( np. dziadek- ojciec mojego ojca): ( 6 pkt.)

Szwagier- ………………………………………………………………………………………

Pradziadek- ……………………………………………………………………………………

……………………………………………..-  brat mojego ojca

……………………………………………- mamy tych samych rodziców

Kuzynka – ……………………………………………………………………………………

ciocia- ………………………………………………………………………………….

 

8. Uzupełnij, stosując słowo oznaczające właściwą więź pokrewieństwo  lub powinowactwo:

( 4 pkt.)

Mnie i brata łączy więź ………………………………., mnie i mojego szwagra łączy ………………………… . Mojego tatę i mojego teścia łączy ………………………………

Moją mamę i moją ciocię łączy …………………………………

 

9. Genealogia to: ( 1 pkt.)

a) rysunek mojej rodziny

b) nauka ustalająca pokrewieństwo w rodzinie

c) zbiór pamiątek mojej rodziny

 

. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na zamieszczone pod nim pytania:

Pierwsze miasta zaczęły powstawać na ziemiach polskich w XIII w. Otoczone były murami obronnymi i fosą. Do miasta wjeżdżało się przez most zwodzony, który znajdował się przed bramą miejską pilnowaną przez straż miejską. Od murów wąskie uliczki prowadziły aż do rynku, tam handlowano, karano przestępców i odbywały się przedstawienia linoskoczków, wędrownych teatrów i połykaczy ognia. Główną jego budowlą był ratusz, gdzie urzędowały władze miejskie. Wokół rynku znajdowały się najpiękniejsze kamieniczki, których właścicielami byli najbogatsi mieszkańcy. Oszustów, złodziei, kłótliwe przekupki karano pod pręgierzem.

  1. Ile lat temu zaczęły powstawać na ziemiach polskich miasta? (1 pkt.)

a)     ok. 300 lat temu

b)    ok. 700 lat temu

c)     ok. 500 lat temu

 

11.Na rynku: (1 pkt.)

a)     pracowali rzemieślnicy, handlowano i uprawiano ziemię

b)    urzędował książę z rycerzami

c)     handlowano na straganach i karano przestępców

 

12.Czyją siedzibą był ratusz? ( 1 pkt.)

a)     najbogatszych mieszkańców miasta

b)    straży miejskiej

c)     władz miasta

 

13. Wpisz potrzebne słowa z nawiasu: ( 4 pkt.)

Najważniejszym miejscem w mieście 500 lat temu był ( zamek/  rynek,  )…………………………… Znajdowała się tam siedziba władz miejskich czyli ( ratusz /  kościół ) ………………………………

Ludzie w mieście zajmowali się ( uprawą roli /  rzemiosłem )…………………………………………..

W mieście rządził ( burmistrz / książę ) ……………………………….

 

14. Jakie znasz najpiękniejsze polskie zabytki?  (5 pkt.)……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Miasta zakładano zwykle: ( 1 pkt. )

a)     na wielkich równinach, przy drogach, ponieważ łatwiej do nich dojechać

b)    w wysokich górach, ponieważ łatwiej się było bronić

c)     na wyspach, żeby nikt do nich nie przyjeżdżał

 

16. Przy zdaniu prawdziwym napisz TAK, przy zdaniu fałszywym napisz NIE: ( 4 pkt. )

A) Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie zasady postępowania i poglądy

B) Ród to moi rodzice, rodzeństwo i mieszkańcy mojej wsi

C) Małopolska to kraina historyczna, w której mieszkam

D) Gwara jest językiem używanym przez sąsiadów Polski (Słowaków, Rosjan, Czechów)

 

17. Przy zdaniu prawdziwym napisz TAK, przy zdaniu fałszywym napisz NIE: ( 4 pkt. )

 

A)  Milenium to inaczej tysiąclecie

B)   Przodkowie to dawni i starsi członkowie mojej rodziny

C)   W średniowiecznej wsi ludzie uprawiali rolę i hodowali zwierzęta.

D)  Polakami są tylko obywatele naszego kraju, którzy w nim mieszkają

 

18. Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w 1410 r.

Ile wieków i lat minęło od tego wydarzenia?    ( 4pkt.)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

19. Pełna nazwa naszego państwa brzmi:  ( 5 pkt).……………………………………………

Naszym godłem jest …………………………………………………………………..

Nasza flaga jest w barwach ……………………………………………………………

Hymnem naszego kraju jest …………………………………………………………..

Mieszkamy w województwie …………………………………………………………

 

20. Uzupełnij tekst hymnu narodowego: ( 4 pkt. )

………………………………………….. nie zginęła

…………………………………………… my żyjemy

Co ……………………………..   przemoc ………………………

Szablą ……………………………..

Ref:

Marsz, marsz ………………………..

Z ziemi ………………………………… do Polski

Za twoim przewodem

Złączym się z ……………………………….

 

 

21. Wyjaśnij pojęcia: ( 6 pkt. )

Eksponat- ………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Archiwum-……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Archeologia- …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

22.  Jakie zabytki i ciekawe miejsca znajdują się w twojej okolicy ( miejscowości, gminie, powiecie )?  ( 6 pkt. )………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL