REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ELEMENTY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA:

I. Założenia ogólne
II. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych
i kryteria oceniania
III. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
IV. Sposoby i zasady informowania uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów ) o postępach i osiągnięciach
V. Klasyfikowanie
VI. Egzamin poprawkowy
VII. Zasady oceniania zachowania
VIII. Zasady promowania
IX. Procedury odwoławcze
X. Ewaluacja WSO

I. Założenia ogólne wewnątrzszkolnego systemu oceniania
§1
1. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej.

2. System oceniania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej wspomaga realizację celów edukacyjnych szkoły zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej i wychowania przedszkolnego” zawarte w obowiązujących przepisach.
3. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy. Szczegółowe kryteria ocen stanowią odrębne przepisy zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
§2
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia
b) zachowanie ucznia
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów uwzględniających te podstawę oraz formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i norm etycznych zawartych w statucie.
§3
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
§4
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych (Aneks nr 1) niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych (semestralnych) i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania
c) bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązujących i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 13 ust 1 WSO.
f) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§5
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych ze swojego przedmiotu i sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (przedmiotowe systemy oceniania) oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu oraz mają możliwość zapoznania się z nimi na stronie internetowej szkoły,
b) rodzice zapoznają się z kryteriami, które są umieszczone na stronie internetowej szkoły i potwierdzają pisemnie ich znajomość wychowawcy na pierwszym spotkaniu z rodzicami. Rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.
c) wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas mogą być wywieszane na gazetkach klasowych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów przedmiotowych ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli.
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z podstawy programowej i realizowanych przez nauczycieli programów nauczania zawiera Aneks nr 1.
§6
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w sposób zawarty w § 20.
§7
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymogom edukacyjnym wynikającym
z programu nauczania:
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa w §5 pkt. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. Z wymaganiami edukacyjnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia nauczyciel zobowiązany jest zapoznać ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają czytelnym podpisem.

§8
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
§9
Ocenianie pełni funkcję:
a) diagnostyczną (monitorowanie postępów uczniów i określanie ich indywidualnych potrzeb)
b) klasyfikacyjną (różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).
§10
Przedmiotem oceny jest:
a) zakres opanowanych wiadomości,
b) zrozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność w stosowaniu wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.
Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:
1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
2) samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe,
ćwiczenia, projekty, referaty,
3) umiejętności prezentowania wiedzy,
4) systematyczność pracy ucznia,
5) zaangażowanie i kreatywność ucznia,
6) umiejętność współpracy w grupie.
3. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.
§11
Oceny dzieli się na:
a) bieżące (cząstkowe)
b) klasyfikacyjne semestralne
c) klasyfikacyjne roczne
§12
1. W klasach IV-VI oceny bieżące, klasyfikacyjne semestralne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg następującej skali:
Nr Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
1 celujący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst
Oceny bieżące w klasach IV-VI mogą być uzupełnione o znak „+” (podwyższenie oceny) i „-” (obniżenie oceny) z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.
2. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym są ocenami opisowymi.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
4. W klasach I-III (I etap edukacyjny) ustala się ocenianie bieżące według sześciocyfrowej skali ocen. Dopuszcza się podwyższenie skali ocen przez stosowanie znaku „+” (podwyższenie oceny) i znaku „-„ (obniżenie oceny) z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej.
Ocena słowna Ocena
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2

niedostateczny 1
Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w Aneksie Nr 2 do WSO
5. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji: polonistycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, języka angielskiego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego.
6. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne dla ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena opisowa śródroczna według opracowanej w szkole Karty Osiągnięć Ucznia (Aneks nr 2a do WSO) otrzymuje rodzic ucznia. Na prośbę rodzica w sytuacji przejścia dziecka do innej szkoły, wychowawca sporządza w czasie 7 dni aktualną śródroczną ocenę opisową.
7. Semestralne i roczne oceny z religii są wyrażone oceną cyfrową (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny).
§13
1. Ocenę zachowania semestralną i roczną począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:
Nr Ocena słowna skrót
1 wzorowe wz
2 bardzo dobre bdb
3 dobre db
4 poprawne pop
5 nieodpowiednie ndp
6 naganne ng

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie mają wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust 5.
4. W klasach I-III ocena semestralna i roczna z zachowania jest kilkuzdaniową oceną opisową. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę opisową osiągnięć edukacyjnych ucznia.
5. Ustala się bieżące oceny zachowania w klasach I-III według następującej skali:
Wzorowe (wz),
Bardzo dobre (bdb)
Dobre (db)
Nieodpowiednie (ndp)
Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawarte są w Aneksie nr 2 do WSO
5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia klas IV-VI, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

II. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania
§14
1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw ucznia. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
KRYTERIA OCENIANIA
Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania;
b) dostrzega związki pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyka;
c) zdobytą wiedzę potrafi stosować w sytuacjach problemowych;
d) poprawnie i swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie;
e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych i innych, co najmniej na szczeblu gminnym i wyższym;
f) jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
g) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) w pełni opanował treści programowe;
b) opanowane wiadomości wiąże ze sobą w logiczny układ;
c) samodzielnie stosuje w praktyce posiadane wiadomości;
d) posługuje się terminologią z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz poprawnie wypowiada się w mowie i piśmie

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał programowy;
b) dostrzega związki między posiadanymi wiadomościami;
c) potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, zainspirowany działaniami nauczyciela;
d) logicznie wypowiada się i zna podstawowe pojęcia, właściwe terminologii przedmiotowej;
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował tylko podstawowe treści programowe;
b) rozumie i za pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska;
c) stosuje wiedzę w sytuacjach typowych;
d) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) w minimalnym stopniu opanował treści programowe;
b) nie dostrzega związków między posiadanymi informacjami;
c) stosuje wiedzę w sytuacjach typowych, tylko przy pomocy nauczyciela;
d) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował nawet podstawowych treści programowych;
b) nie rozumie sensu przekazywanych mu informacji;
c) nie potrafi stosować wiedzy w sytuacjach typowych, nawet przy pomocy nauczyciela;
d) ma trudności z wysławianiem się, popełnia rażące błędy językowe;
e) nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
Stopnie z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki odzwierciedlają w większym stopniu wysiłek włożony w wykonywanie zadań niż predyspozycje ucznia i efekt końcowy.
 
III. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
§16
Formy i metody:
1. Formy i metody sprawdzania osiągnięć ucznia:
a) odpowiedź ustna (krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu)
b) prace pisemne ( ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, wywiady, opracowania, dyktanda, testy, sprawdziany, prace klasowe, konkursy itd.)
c) praca w grupach;
d) praca samodzielna;
e) praca pozalekcyjna, np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, itp.;
f) testowanie sprawności fizycznej;
g) ćwiczenie praktyczne;
h) pokaz;
i) prezentacje indywidualne;
j) wytwory pracy własnej ucznia;
k) obserwacja ucznia;
l) rozmowa z uczniem;
m) sprawdzian wykonania pracy domowej;
n) aktywność na zajęciach;
o) inne (ocena za zeszyt, notatki, w zeszycie przedmiotowym, udział w konkursach przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych),
§17
Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:
– obiektywizm
– indywidualizacja
– konsekwencja
– systematyczność
– jawność
2. Każdy dział programowy kończy się testem, pracą klasową.
3. Prace klasowe zapowiadane są co najmniej na tydzień wcześniej.
4. Każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji.
5. Sprawdzian (kartkówka) z trzech ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi.
6. Prace kontrolne wymienione w punkcie 5 nie mogą trwać dłużej niż 15 min.
7. Termin oddawania prac pisemnych do 14 dni.
8. Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz (gdy jest 1 godzina tygodniowo) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt
w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
9. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
10. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone w miesiącach: styczeń i czerwiec
11. Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją (śródroczną, roczną) należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.
Kryteria oceniania sprawdzianów:

W przeliczaniu wyników testu (sprawdzianu) stosuje się następującą skalę
procentową ustaloną przez zespół nauczycieli przedmiotów:
• 100 % + zadanie dodatkowe ocena celująca,
• 90 – 99 % ocena bardzo dobra,
• 75 – 89 % ocena dobra,
• 50 – 74 % ocena dostateczna,
• 30 – 49 % ocena dopuszczająca,
• 0 – 29 % ocena niedostateczna
Częstotliwość sprawdzania
1. Jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu do dziennika w momencie zapowiedzi).
2. Tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 3 prace klasowe (z zastrzeżeniem, że prace z języka polskiego i matematyki nie mogą odbyć się w tym samym tygodniu).
3. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej trzech ocen cząstkowych, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze większym niż 1 godz./tyg., ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej pięciu ocen cząstkowych.
4. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić każdą zadaną pracę domową.
5. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie).
6. Ustala się „Procedurę sprawdzania zadania domowego”. Aneks Nr 3
§18
Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów
1. Po każdej pracy klasowej (j. polski, matematyka), dokonuje się analizy błędów i poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego.
2. Uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania domowe.
3. Uczeń nieobecny usprawiedliwiony na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela.
4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w terminie do 7 dni.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg zasad określonych w § 22 WSO.
6. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu.
7. Samorząd klasowy organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.
8. Uczniowie mający długotrwałe trudności w nauce mogą na wniosek wychowawcy być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

§ 19
Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów
1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału arkusze ocen, dziennik internetowy
w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. Tematy z dziennika internetowego są drukowane i nauczyciele potwierdzają realizację tematów podpisem.
2. Wychowawca gromadzi w teczce, zeszycie wychowawcy i dzienniku internetowym informacje o zachowaniu uczniów.
3. Oceny dłuższych prac pisemnych w zeszycie przedmiotowym, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności zapisywane są kolorem czerwonym.

 

IV. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców o postępach
o osiągnięciach
§ 20
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
– na wniosek ucznia nauczyciel w rozmowie indywidualnej z uczniem uzasadnia ustaloną ocenę bezpośrednio po zgłoszeniu takiego wniosku.
– na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę podczas indywidualnych kontaktów z rodzicami w czasie dni otwartych, zebrań, lub w innym uzgodnionym z rodzicami terminie.
3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń i jego rodzice mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
4. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, minimum 4 razy w roku szkolnym.
5. Uczniowie, rodzice (prawni opiekunowie) są systematycznie informowani
o ocenach bieżących za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń oraz na spotkaniach z rodzicami.
6. Na miesiąc przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ustnie ucznia o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tego
w dzienniku internetowym
7. Wychowawca klasy w tym samym terminie pisemnie lub ustnie informuje rodziców i odnotowuje to w dzienniku internetowym.
8. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych.
8. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela danego zajęcia edukacyjnego lub wychowawcy klasy śródroczną (roczną) ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania wystawia uczniowi:
a) nauczyciel zajęć edukacyjnych, któremu przydzielono stałe zastępstwo na czas
nieobecności nauczyciela,
b) nauczyciel, któremu powierzono na czas nieobecności nauczyciela funkcję
wychowawcy danej klasy.
V. Klasyfikowanie
§ 21
1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
a) śródroczne – za I semestr ocenianie śródroczne przeprowadza się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
b) roczne – na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych.
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w niniejszym regulaminie w § 12 ust.1, oraz oceny z zachowania w § 13 ust.1 .
3. Klasyfikowanie roczne, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania, według przyjętej skali określonej w niniejszym regulaminie w § 12 ust.1, oraz oceny z zachowania w § 13 ust.1 .
4. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i z zachowania zgodnie
z §12 ust. 5 i §13 ust. 4.
5. Uczeń otrzymuje wydruk przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i śródroczną lub roczną ocenę zachowania.
6. Otrzymany od wychowawcy wydruk ocen uczeń zobowiązany jest przedstawić
rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu- rodzic potwierdza otrzymanie propozycji ocen podpisem. Brak podpisu rodziców pod w. w. informacją powoduje ich automatyczną zgodę na proponowane oceny.
7. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie wychowawca telefonicznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach klasyfikacyjnych i odnotowuje ten fakt w zeszycie wychowawcy i dzienniku internetowym.
7. W klasach I-III informację o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują w formie pisemnej (Karta szkolnych osiągnięć ucznia Aneks 2a) na podstawie ocen bieżących na ostatnim informacyjnym zebraniu rodziców bieżącego roku szkolnego.
8. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.
9. Ocena klasyfikacyjna oraz ocena z zachowania wystawiona zgodnie z WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.
10. Uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywane roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według następujących warunków i trybu.
a) po zgłoszeniu nauczycielowi danego przedmiotu chęci poprawy oceny obliczona zostanie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru, która musi wynieść co najmniej, odpowiednio w danym przedziale: 2,6; 3,6;4,6;5,6;
c) po spełnieniu warunków zawartych z PZO uczeń pisze sprawdzian z zakresu przerobionego materiału (semestr) sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje poziom wymagań edukacyjnych wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu przewidziany na ocenę, o którą ubiega się uczeń,

d) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, a zatwierdza go dyrektor szkoły,

e) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń praktycznych,

f) sprawdzian wiadomości i umiejętności trwa 60 min
g) ocena jaką uzyskał uczeń z napisanego testu jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną ale nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

11. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a). Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wnioskować o podwyższenie przewidywanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.

b). Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny składa wychowawcy pisemny lub ustny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.

c). Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 7 dni po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie z zachowania. Za datę poinformowania rodzica uznaje się datę zebrania rodziców w danej klasie.

d). Ocena z zachowania może być podwyższona po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej pomiędzy uczniem i wychowawcą. Podczas rozmowy omawiany jest stopień spełnienia przez ucznia kryteriów oceniania zachowania zawartych w WSO, oraz wystawione przez nauczycieli w dzienniku pochwały i uwagi.

e). Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

f). Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.

g). Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia.

12. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, wg. zasad określonych w § 22.
13. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, a wyjątkiem tych ,z których został zwolniony.
14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
15. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
16. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący indywidualny tok lub program nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
Uczniowi o którym mowa w pkt.12 ust.2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
18. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, to może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora.
19. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń nie był klasyfikowany, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Ocenę ustala nauczyciel egzaminator.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w pkt.12 ust. b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. W czasie egzaminu mogą być obecni- w charakterze obserwatorów-rodzice ucznia. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
20. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem zajęć komputerowych, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
21. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel – egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
22. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
– skład komisji
– termin egzaminu
– pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne)
– wynik części pisemnej i ustnej oraz ocenę.
Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
23. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
VI. Egzamin poprawkowy
§ 22
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy za wyjątkiem klasy programowo najwyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć komputerowych, plastyki, techniki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły.
7. Pytania egzaminacyjne zawierają treści nauczania zgodne z odpowiednim stopniem wymagań edukacyjnych dla danego etapu kształcenia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 23 ust.3

VII. Promowanie
§ 23
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców(prawnych opiekunów) ucznia.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić
o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §13 ust. 5 .
4. Uczeń kończy szkołę podstawową , jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem §13 ust. 5 .
5. W przypadku szkoły podstawowej – jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu.
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Uczeń klasy IV i V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązujących zajęć edukacyjnych w tym religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń klasy VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych w tym religii średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

VIII. Zasady oceniania zachowania
§ 24
1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych.
Ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Przy wystawianiu klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca posiłkuje się wpisami
o charakterze pozytywnym i negatywnym, które w trakcie roku szkolnego umieszczane są przez nauczycieli i wychowawcę w dzienniku internetowym oraz zeszycie wychowawczym klasy. Wychowawca systematycznie analizuje postawy uczniów oraz wpisy w „zeszycie uwag” i dzienniku internetowym.
2. Ocenę zachowania ustala nauczyciel wychowawca uwzględniając:
b) samoocenę ucznia,
c) opinie uczniów wyrażających własne zdanie o zachowaniu kolegów,
d) opinie nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) uwagi odnotowane w dzienniku internetowym oraz w zeszycie wychowawcy
f) możliwości poprawy zachowania
3. W szkole dokonuje się oceniania zachowania na podstawie kryteriów oceniania. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów klas IV-VI znajdują się w Aneksie nr 4.
IX. Procedura odwoławcza
§ 25
1. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a, uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
– dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
– dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
– wychowawca klasy
– wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
– przedstawiciel samorządu szkolnego,
– przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel prowadzący dany przedmiot może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
e) skład komisji
f) termin posiedzenia
g) wynik głosowania
h) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
X. Procedura ewaluacji WSO
§ 26
1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja WSO
2. Ewaluacja systemu oceniania dokonuje się na posiedzeniu rady pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego z uwzględnieniem uwag
i spostrzeżeń nauczycieli.
Podstawą do opracowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej jest:
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004r.
(Dz.U.Nr 199,poz.2046 z 2004r.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych,
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz.U.Nr.14 poz.129 z 1999r.)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. – (wliczanie oceny z religii do średniej ocen)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
-Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 25 kwietnia 2013 r.
– Standardy wymagań przedmiotowych programów nauczania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Aneks Nr 1 Przedmiotowe Systemy Oceniania /w dokumentacji nauczyciela/

 

 

 

 

Aneks nr 2

Ocena osiągnięć edukacyjnych w kl. I – III
– edukacja wczesnoszkolna

Ocena śródroczna i roczna ucznia jest oceną opisową.

Celem sprawdzania, analizowania i oceniania osiągnięć uczniów jest:

• bieżące obserwowanie postępów, uzupełnianie braków w wiadomościach
i umiejętnościach uczniów,
• rozwijanie zdolności przeprowadzania operacji myślowych,
• rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej i wyobraźni przestrzennej,
• pobudzanie rozwoju umysłowego, uzdolnień i zainteresowań uczniów,
• uświadamianie uczniom braków w ich wiedzy,
• wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.

Bieżące postępy ucznia w edukacjach: polonistycznej, matematycznej,
społeczno – przyrodniczej, artystycznej, wychowania fizycznego, języka
angielskiego, zajęć komputerowych i religii w klasach I – III będą
oceniane oceną cyfrową popartą (uzupełnioną) słownym komentarzem.
W ocenie bieżącej uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał,
co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki – co poprawić, co udoskonalić,
nad czym jeszcze popracować. Semestralne i roczne podsumowanie osiągnięć
edukacyjnych ucznia ma postać oceny opisowej, będącej wynikiem obserwacji
rozwoju dziecka. Jest to ocena podsumowująca, przeprowadzona na
zakończenie kolejnego roku edukacji wczesnoszkolnej, sprawdzająca poziom
osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej.

Semestralne i roczne oceny z religii wyrażone są w dziennikach lekcyjnych oceną cyfrową (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny)

Pod koniec etapu edukacji wczesnoszkolnej uczniowie otrzymują do rozwiązania test kompetencji. Kompozycja testu jest tak pomyślana, aby na podstawie rozwiązania zadań testowych można było ustalić dla każdego ucznia:
– poziom przyswojonej wiedzy programowej,
– biegłość w wyćwiczonych umiejętnościach (czytanie, pisanie, liczenie),
– umiejętność korzystania z zawartych w teście informacji,
– poziom umiejętności rozumowania,
– umiejętność stosowania wiedzy w praktyce.

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących:

Celujący (6) – otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, posługuje się biegle zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.

Bardzo dobry (5) – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie w stopniu bardzo dobrym. Posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.

Dobry (4) – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe, w stopniu dobrym. Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Dostateczny (3) – otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w danej klasie w sposób dostateczny. Ma podstawowy zasób wiedzy, rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

Dopuszczający (2) – otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania w stopniu wystarczającym do uzyskania promocji do klasy wyższej. Rozwiązuje niektóre proste zadania pod kierunkiem nauczyciela. Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w elementarnym zakresie.

Niedostateczny (1) – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie. Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady oceniania zachowania w klasach I – III:

1. Ocena z zachowania ma charakter opisowy.
2. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca, uwzględniając:
• opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,
• opinię pracowników szkoły.
3. Przy formułowania oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole
i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek oraz gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.
4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej.
5. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I-III uwzględnia następujące obszary zachowania:
• zachowanie ucznia na zajęciach,
• udział ucznia w życiu klasy i szkoły,
• umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej,
• dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia,
• wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia,
• kultura osobista i postawa ucznia,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia poprzez samodoskonalenie.

6. Bieżące oceny z zachowania ustala się według następującej skali:

• WZOROWE ( wz ),
• BARDZO DOBRE ( bdb),
• DOBRE ( db ),
• NIEODPOWIEDNIE ( ndp ).
KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III

Obszary zachowania uczniów Zachowanie ucznia oceniane jest jako wzorowe, gdy: Zachowanie ucznia oceniane jest jako bardzo dobre, gdy: Zachowanie ucznia oceniane jest jako dobre, gdy: Zachowanie ucznia oceniane jest jako nieodpowiednie, gdy:
Zachowanie ucznia na lekcji – jest szczególnie zdyscyplinowany na zajęciach;
– bezwzględnie przestrzega zasad ustalonych wspólnie z nauczycielem i kolegami w klasie;
– z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela;
– utrzymuje wzorowy porządek w miejscu pracy;- z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych;
– zawsze pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do pracy sobie i innym;

– przestrzega dyscypliny na zajęciach;
– dostosowuje się do zasad ustalonych wspólnie z nauczycielem i kolegami w klasie;
– bez oporów wykonuje polecenia nauczyciela;
– utrzymuje porządek w miejscu pracy;
– nie przeszkadza w wypowiedzi innym;
– pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do pracy sobie i innym;

– bywa zdekoncentrowany , ale rzadko zakłóca pracę na zajęciach;
– czasami łamie zasady obowiązujące na zajęciach, ale potrafi poprawić swoje zachowanie;
-nie zawsze chętnie podejmuje działania w celu wykonania poleceń nauczyciela;
– czasami nie potrafi do końca wysłuchać wypowiedzi innych;
– przeważnie pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki do pracy sobie i innym; – w przypadku naruszenia zasad zachowania reaguje na uwagi nauczyciela i niezwłocznie poprawia swoje zachowanie; – często (ustawicznie) zakłóca pracę na zajęciach;
– świadomie i z premedytacją łamie zasady obowiązujące na zajęciach;
– hałasuje, przeszkadza innym w pracy;
-nie podejmuje działań w celu wykonania poleceń nauczyciela;
– przerywa wypowiedzi innych;
– nie potrafi lub nie chce pracować w ciszy i w skupieniu;
Udział ucznia w życiu klasy i szkoły
– jest inicjatorem pomysłów wzbogacających życie klasy i szkoły;
– chętnie uczestniczy w wydarzeniach zainicjowanych przez innych;
– aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych; z zaangażowaniem działa na rzecz środowiska; – uczestniczy w wydarzeniach zainicjowanych przez innych;
– chętnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych;
– jego działania nie powodują zakłóceń w funkcjonowaniu otoczenia; – czasami biernie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych;
– zdarza mu się niewłaściwą postawą zakłócać przebieg imprez i uroczystości; – poprzez negatywną postawę przeszkadza w działaniach uczniów w czasie imprez klasowych i szkolnych;
– nie uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu w/w imprez;
– jego zachowanie przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu grupy i otoczenia;
Umiejętność funkcjonowania ucznia w grupie rówieśniczej
– z zaangażowaniem udziela pomocy osobom potrzebującym i słabszym;
– potrafi rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne bez stosowania przemocy i zaproponować takie rozwiązanie innym;
– jest szczególnie koleżeński; – nie odmawia pomocy osobom potrzebującym i słabszym;
– rozwiązuje lub stara się rozwiązywać konflikty w sposób nie agresywny, bez stosowania przemocy;
– jest koleżeński i uprzejmy wobec innych;

 

 

– nie zawsze jest zainteresowany udzielaniem pomocy potrzebującym lub słabszym, nie wykazuje w tym zakresie zaangażowania;
– czasami potrzebuje wsparcia i ukierunkowania w rozwiązywaniu problemów w sposób nie agresywny;
– nie zawsze jest koleżeński; – odmawia udzielenia pomocy potrzebującym;
– wykorzystuje słabszych i dokucza im;
– działa na szkodę kolegów;
– problemy próbuje rozwiązywać w sposób agresywny;
– często wywołuje konflikty;
Dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia
– zawsze dba o książki i przybory własne oraz kolegów;
– szanuje sprzęt szkolny;
– dba o estetykę otoczenia i zachęca do tego kolegów;
– potrafi doradzić kolegom oraz dać przykład, jak dbać o mienie własne i innych;
– utrzymuje w dobrym stanie własne przybory szkolne i podręczniki oraz dba o własność innych;
– dba o estetykę otoczenia; – zdarza mu się, że przez nieuwagę lub brak staranności niszczy własną lub cudzą własność;
– na ogół dba o estetykę otoczenia; – świadomie niszczy własność swoją lub własność innych;
– dopuszcza się aktów wandalizmu;
– z premedytacją zakłóca ład w otoczeniu, nie chce lub nie potrafi dbać o porządek;
Wypełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia – systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych (wykonuje zadania domowe, przynosi przybory szkolne);
– przychodzi na zajęcia punktualnie;
– wzorowo dba o dobre imię szkoły;
– szanuje i kultywuje tradycje szkoły;
– zawsze przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych; – zazwyczaj jest przygotowany do zajęć (wykonuje zadania domowe, przynosi przybory szkolne);
– stara się punktualnie przychodzić na zajęcia;
– nie narusza dobrego imienia szkoły;
– szanuje tradycje szkoły;
– nie ma problemów z przestrzeganiem Statutu i regulaminów szkolnych; – czasami bywa nieprzygotowany do zajęć, ale nadrabia braki;
– zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia;
– poza terenem szkoły zdarza mu się zachowywać w sposób naruszający dobre imię szkoły;
– zdarza mu się łamanie Statutu i regulaminów szkoły, ale stara się poprawić swoje zachowanie; – często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi przyborów szkolnych (jeśli nie jest to uczeń, który nie uzyskuje pomocy w przygotowywaniu się do zajęć w domu);
– samowolnie opuszcza zajęcia;
– ustawicznie spóźnia się na zajęcia;
– zachowuje się w sposób naruszający dobre imię szkoły;
– nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych;
Kultura osobista i postawa ucznia
– z szacunkiem słucha, gdy inni się wypowiadają;
-wzorowo przestrzega zasad obowiązujących w grupie;
– akceptuje, a co najmniej toleruje poglądy i odmienność innych ludzi;
– dba o kulturę słowa;
– okazuje szacunek innym osobom;
– nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt
– jest życzliwy i uczciwy;
– dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
– dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;
– z szacunkiem słucha, gdy inni się wypowiadają;
– przestrzega zasad obowiązujących w grupie;
– akceptuje, a co najmniej toleruje poglądy i odmienność innych ludzi;
– dba o kulturę słowa;
– okazuje szacunek innym osobom;
– nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt
– jest życzliwy i uczciwy;
– dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
– dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;
– w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowanie potrafi przeprosić i zmienić swoje zachowanie na lepsze; – czasami wykazuje obojętność w stosunku do innych osób;
– zdarza mu się wyrażać brak tolerancji w stosunku do poglądów i odmienności innych;
– wypowiada się nie zawsze dbając o piękno i kulturę języka;
– czasami nie przestrzega zasad bezpieczeństwa;
– nie zawsze dba o własny wygląd i higienę osobistą (jeśli nie jest to spowodowane brakiem właściwej opieki w domu);
– w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowania potrafi, po interwencji nauczyciela lub innego pracownika szkoły, poprawić swoje zachowanie; – łamie zasady obowiązujące w grupie;
– dokucza, krzywdzi osoby o innych poglądach lub odmiennym wyglądzie;
– używa niecenzuralnych słów, obraża innych;
– krzywdzi ludzi i zwierzęta;
– zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych;
– w rażący sposób nie dba o własny wygląd i higienę osobistą;
Rozbudzanie ciekawości
poznawczej ucznia poprzez samodoskonale-nie
– aktywnie uczestniczy w zajęciach;
– z własnej inicjatywy bierze udział w konkursach klasowych i szkolnych;
– uczestniczy w kołach zainteresowań;
– wykonuje zadania dodatkowe;
– dzieli się swoją wiedzą pomagając innym w wykonywaniu zadań. – podejmuje niektóre zadania dodatkowe proponowane przez nauczyciela;
– korzysta z dodatkowych informacji i wiedzy przekazywanej przez kolegów;
– współpracuje podczas realizacji zadań dodatkowych w grupie. – potrafi skorzystać, z mniejszym lub większym sukcesem, z udzielanej pomocy i współpracować podczas wspólnie wykonywanych zadań. – odrzuca wszelkie propozycje pomocy i działań sprzyjających postępom w nauce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceniania pisania z pamięci i ze słuchu w klasach I – III

Klasy I – III:
Liczba błędów ortograficznych ( u – ó, rz – ż, ch – h, zmiękczenia, wielka
litera, a w klasie trzeciej: on, om, en, em, ę, ą. W klasie drugiej dwa błędy
typu: on, om, en, em, ę, ą, traktujemy jako jeden błąd ortograficzny)
i odpowiadająca im ocena:
• 0 błędów celujący,
• 1 błąd bardzo dobry,
• 2 do 4 błędów dobry,
• 5 do 7 błędów dostateczny,
• 8 do 9 błędów dopuszczający,
• 10 i więcej błędów niedostateczny.

Inne błędy typu: zamiana liter, pominięcie liter, brak znaków diakrytycznych
oraz znaki interpunkcyjne wpływają na obniżenie oceny o pół stopnia. Cztery
powyższe błędy są równoznaczne z jednym błędem ortograficznym.

Kryteria oceniania dyktand dla dzieci z orzeczeniem ryzyka dysleksji
w klasach I – III

Liczba błędów ortograficznych ( u – ó, rz – ż, ch – h, zmiękczenia, wielka
litera, a w klasie trzeciej: on, om, en, em, ę, ą. W klasie drugiej i trzeciej dwa
błędy typu: on, om, en, em, ę, ą, traktujemy jako jeden błąd ortograficzny)
i odpowiadająca im ocena:
• 0 błędów celujący,
• 2 błędy bardzo dobry,
• 3 do 5 błędów dobry,
• 6 do 8 błędów dostateczny,
• 9 do 10 błędów dopuszczający,
• 11 i więcej błędów niedostateczny,

Kryteria oceniania sprawdzianów:

W przeliczaniu wyników testu (sprawdzianu) stosuje się następującą skalę
procentową ustaloną przez zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego:
• 100 % + zadanie dodatkowe ocena celująca,
• 90 – 99 % ocena bardzo dobra,
• 75 – 89 % ocena dobra,
• 50 – 74 % ocena dostateczna,
• 30 – 49 % ocena dopuszczająca,
• 0 – 29 % ocena niedostateczna

 

 

 

Aneks nr 3
Procedura sprawdzania zadań domowych:
Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać następujących zasad zadawania, sprawdzania i oceniania prac domowych:
a) zadawanie prac domowych:
– praca domowa zadawana uczniom może mieć formę ustną lub pisemną;

– praca domowa jest zadawana uczniom pod koniec lekcji;

– każdy uczeń jest zobowiązany zapisać (zaznaczyć) pracę domową
w zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń lub podręczniku;

– obowiązkiem nauczyciela jest precyzyjne wyjaśnienie zadanej pracy
domowej oraz udzielenie uczniom odpowiedzi na pytania i wątpliwości jej
dotyczące;
– długoterminowe prace domowe (wypracowania, projekty, referaty, zestawy
zadań/ćwiczeń, prezentacje) są zadawane na czas nie krótszy niż tydzień;
– nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się
do niej; chyba że był to okres:
• matematyka , j. polski – jednego tygodnia;
• pozostałe przedmioty minimum 2 tygodni.
– uczeń zgłasza swą wcześniejszą nieobecność nauczycielowi na początku
lekcji i uzgadnia z nim termin uzupełnienia braków;

b) sprawdzanie prac domowych:

– wykonanie każdej pracy domowej jest sprawdzane przez nauczyciela
i potwierdzane jego podpisem lub innym symbolem w zeszycie
przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń ucznia;

– brak pracy domowej, ujawniony podczas sprawdzania jest odnotowywany
przez nauczyciela w zeszycie przedmiotowym/zeszycie ćwiczeń lub
w dzienniczku ucznia poprzez wpis „Brak pracy domowej” lub „Brak zadania”;

– każdy uczeń może w ciągu półrocza 2 razy zgłosić brak pracy domowej bez
podawania przyczyny, okazjonalnie honorowane jest również zgłosze-
nie\usprawiedliwienie rodzica;

– zgłoszoną – brakującą – pracę domową uczeń jest zobowiązany uzupełnić
i przygotowaną pokazać nauczycielowi na następnych zajęciach;

– zgłoszenie braku pracy domowej musi nastąpić przed rozpoczęciem
zajęć;

– długoterminowe prace domowe uczniów (wypracowania, projekty,
referaty, zestawy zadań/ćwiczeń, prezentacje) są sprawdzane przez
nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

c) ocenianie prac domowych:
– nie każda praca domowa jest oceniana;

– każdemu uczniowi jest sprawdzana i oceniana długoterminowa praca
domowa (wypracowania, projekty, referaty, zestawy zadań/ćwiczeń,
prezentacje);

– niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić
i ponownie oddać nauczycielowi do oceny, w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela;

– nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne
z otrzymaniem oceny niedostatecznej , a w klasach I – III zapisu
słowno – cyfrowego „brak zadania domowego”

– bieżące – codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo;

– ocenę niedostateczną, otrzymuje uczeń, który:
• nie wykonał pracy domowej i nie zgłosił tego faktu nauczycielowi przed
zajęciami;
• zgłasza po raz trzeci i kolejny w semestrze brak pracy domowej;
Do oceny pracy domowej stosuje się kryteria wynikające z wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks Nr 4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW KLAS IV-VI

 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia

2. Ocena z zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z postanowieniami zarządzenia nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.

3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
a) stopnie z przedmiotów nauczania,
b) promocję lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 13,ust.5, który mówi, że ” Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.”

4. Zachowanie ucznia ocenia się za pomocą następujących ocen:
• wzorowe,
• bardzo dobre,
• dobre,
• poprawne,
• nieodpowiednie,
• naganne.
5. Ocena z zachowania na świadectwie szkolnym jest wypadkową ocen
z zachowania z poszczególnych semestrów.

6. Ustala się następujące szczegółowe kryteria i zasady oceniania z zachowania ucznia:
a) kultura osobista ucznia:
• postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób,
• poszanowanie mienia społecznego, urządzeń, obiektów sportowych,
• zdyscyplinowanie, sposób wykonywania zadań i poleceń, zachowanie na lekcjach, w szkole i poza nią,
• postawa moralna (uczciwość, koleżeństwo, przestrzeganie norm i zwyczajów klasowych, uczynność wobec innych)
• estetyka ubioru i wyglądu (ubiór odpowiedni do sytuacji)

b) stosunek do obowiązków szkolnych:
• systematyczność,
• przy gotowanie do lekcji,
• odrabianie prac domowych,
• punktualność,
• frekwencja, ilość godzin nieusprawiedliwionych
c) praca na rzecz klasy i szkoły:
• pełnienie funkcji np. gospodarza, skarbnika,
• prowadzenie gazetki, inne formy pracy,
• udział w konkursach przedmiotowych,
• reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
• praca w Samorządzie Szkolnym (Uczniowskim),
• współudział w organizowaniu imprez szkolnych.

7. Ocenę wzorową ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym

• wzorowo wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły i może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku.
• wykazuje bardzo duże zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności jest kreatywny, systematyczny i pilny, w szczególności rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, bierze udział w konkursach, turniejach i olimpiadach na różnych szczeblach
• inicjuje wiele pomysłów dotyczących funkcjonowania życia klasy, szkoły i środowiska
• aktywnie uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa
• potrafi dokonać samokontroli i samooceny w sposób rzetelny i odpowiedzialny
• czynnie współdziała w zespole klasowym, czuje się odpowiedzialny za wyniki jego pracy,
• z własnej inicjatywy pomaga kolegom
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę
• nie spóźnia się na zajęcia
• podporządkowuje się wszystkim zarządzeniom dyrektora szkoły

b) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
• na tle klasy, szkoły i środowiska wyróżnia się kulturą osobistą, respektowaniem zasad
• współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych
• jest uczciwy, prawdomówny i tolerancyjny w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;
• okazuje im szacunek w słowach i działaniu
• w sposób kulturalny potrafi wyrażać swoje opinie, sądy i oceny
• nigdy nie używa wulgarnego słownictwa
• szanuje mienie szkoły i pracę ludzką
• nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich innych
• dba o higienę osobistą , troszczy się o estetykę własnego wyglądu i otoczenia
• przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych.

8. Ocenę bardzo dobrą ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:

a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym:

• bardzo dobrze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły,
• wykazuje duże zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
stara się być kreatywny, systematyczny i pilny, rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
• bierze udział w konkursach, turniejach i olimpiadach na różnych szczeblach,
• pomaga przy realizacji pomysłów dotyczących funkcjonowania życia klasy, szkoły i środowiska,
• uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa,
• potrafi dokonać samokontroli i samooceny w sposób rzetelny i odpowiedzialny,
• współdziała w zespole klasowym, czuje się odpowiedzialny za wyniki jego pracy, pomaga kolegom,
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę (w semestrze może mieć nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione oraz do 4 spóźnień),
• podporządkowuje się wszystkim zarządzeniom dyrektora szkoły,

a) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

• na tle klasy, szkoły i środowiska wyróżnia się kulturą osobistą , respektowaniem zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych
• jest uczciwy, prawdomówny i tolerancyjny w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi;
• okazuje im szacunek w słowach i działaniu
• w sposób kulturalny potrafi wyrażać swoje opinie, sądy i oceny
• nigdy nie używa wulgarnego słownictwa
• szanuje mienie szkoły i pracę ludzką
• nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowie) i nie namawia do nich innych
• dba o higienę osobistą , troszczy się o estetykę własnego wyglądu i otoczenia
• przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych
9. Ocenę dobrą ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:
a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym:
• dobrze wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły
• 9.1.2 wykazuje zaangażowania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pracując na miarę swoich możliwości
• 9.1.3 pomaga przy realizacji pomysłów dotyczących funkcjonowania życia klasy, szkoły i środowiska.
• uczestniczy w kultywowaniu tradycji szkoły, miasta, regionu, państwa
• potrafi dokonać samokontroli i samooceny w według swoich możliwości
• systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę (w semestrze może mieć nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 8 spóźnień)
• podporządkowuje się wszystkim zarządzeniom dyrektora szkoły
b) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
• respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm społecznych
• jest uczciwy, prawdomówny i tolerancyjny w kontaktach
z rówieśnikami i dorosłymi okazuje im szacunek w słowach i działaniu
• nie prowokuje konfliktów, kłótni i bójek
• w sytuacjach trudnych reaguje w sposób pozytywny
i zrównoważony
• cechuje go kultura słowa
• szanuje mienie szkoły i pracę ludzką
• nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowie) i nie namawia do nich innych
• dba o higienę osobistą , troszczy się o estetykę własnego wyglądu i otoczenia
• przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych
10 Ocenę poprawną ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:
a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym:

• poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych
w Statucie Szkoły
• wykorzystuje swój potencjał intelektualny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, pracując na miarę swoich możliwości
• systematycznie uczestniczy w deklarowanych wcześniej zajęciach dodatkowych
• czasami uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły , środowiska
• potrafi dokonać samokontroli i samooceny w według swoich możliwości
• uczęszcza na zajęcia szkolne i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę (w semestrze może mieć nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych oraz do 15 spóźnień)
• nieracjonalnie gospodaruje czasem przeznaczonym na naukę
• współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami
• podporządkowuje się zarządzeniom dyrektora szkoły
b) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:
• w zakresie kultury osobistej czasami uchybia ogólnie przyjętym normom społecznym i zasadom współżycia społecznego
• w swoim zachowaniu i postępowaniu czasami ulega złym wpływom kolegów, nie ma swojego zdania
• nie prowokuje konfliktów, kłótni i bójek
• czasami nie respektuje zasad kultury słowa
• stara się szanować mienie szkoły i pracę ludzką
• nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowie) i nie namawia do nich innych
• stara się dbać o higienę osobistą
• stara się przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych
11. Ocenę nieodpowiednią ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:
a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym:
• nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły
• w niewielkim stopniu wykorzystuje swój potencjał intelektualny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, nie rozwija swoich zainteresowań
• niesystematycznie uczestniczy w deklarowanych wcześniej zajęciach dodatkowych
• nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły , środowiska
• w semestrze może mieć nie więcej niż 20 godziny nieusprawiedliwionych oraz do 20 spóźnień
• sporadycznie współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami
• nieracjonalnie gospodaruje czasem przeznaczonym na naukę
• podporządkowuje się zarządzeniom dyrektora szkoły

b) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

• w zakresie kultury osobistej uchybia ogólnie przyjętym normom społecznym i zasadom współżycia społecznego
• w swoim zachowaniu i postępowaniu ulega złym wpływom kolegów, nie ma swojego zdania
• czasami prowokuje konflikty, kłótnie i bójki
• nie respektuje zasad kultury słowa
• nie szanuje mienia szkoły i pracy ludzkiej
• ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowie) i nie namawia do nich innych
• nie dba o higienę osobistą
• nie stara się przestrzegać zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych
• zastosowane przez klasę, szkołę i środowisko środki oddziaływania przynoszą pozytywną zmianę postawy
12. Ocenę naganną ze sprawowania otrzymuje uczeń, który:
a) w zakresie funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym

• nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły
• nie pracuje na miarę swoich możliwości , nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów, podręczników i niezbędnych przyborów szkolnych
• świadomie utrudnia prowadzenie różnego rodzaju zajęć
• nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły , środowiska
• w semestrze ma więcej niż 20 godziny nieusprawiedliwionych oraz do 20 spóźnień
• nie współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami
• uchyla się od pracy na rzecz klasy, szkoły
• ma negatywny wpływ na kolegów
• nie podporządkowuje się zarządzeniom dyrektora szkoły

b) w zakresie respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych:

• przyjmuje bierną postawę wobec otaczającej rzeczywistości
• jego zachowanie cechuje agresja, wandalizm, znęca się nad młodszymi i słabszymi
• prowokuje konflikty, kłótnie i bójki
• stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie
• w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi celowo kłamie, oszukuje, zrzuca winę na innych
• wchodzi w konflikt z prawem
• działa w nieformalnych grupach kryminogennych
• świadomie i celowo niszczy mienie szkoły , społeczne i mienie kolegów
• nie dba o estetykę słowa, często używa wulgaryzmów
• ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających oraz szkodliwych dla zdrowie) i namawia do nich innych
• nie dba o higienę osobistą
• nie przestrzega zasad BHP w szkole, na wycieczkach, imprezach turystycznych i kulturalnych
• zastosowane przez klasę , szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie przynoszą pozytywnych skutków
13. Z całą stanowczością Rada Pedagogiczna karać będzie za:
• chuligaństwo (wszczynanie bójek, awantur, wulgarne słownictwo)
• palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych,
• posiadanie, handel, zażywanie środków odurzających (narkotyków),
• celowe niszczenie i kradzież mienia szkolnego lub prywatnego,
• znieważanie innych uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego lub innych pracowników szkoły, również na stronach internetowych
• nieodpowiednie zachowanie poza terenem szkoły np. w drodze do szkoły, na terenie miejscowości, na wycieczce.

 

 

Theme Albizia autorstwa itx, tłumaczenie: WordpressPL